Hakkımda

24/06/06

Giriş
Hakkımda
Akademik Çalışmalarım
Sanat Çalışmalarım
Fotoğraf Galerisi
Görüş

 

 

ADI SOYADI: Mahmut KAPLAN

DOĞUM YERİ VE YILI: Şanlıurfa-Suruç 01.01.1953

ÜNVANI: Prof. Dr.

GÖREVİ: Bölüm Başkanı, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

GÖREV YERİ: Celal  Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

                    Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

YABANCI DİLİ: İngilizce

 

I. ÖĞRENİM DURUMU:

             1966  Saraymağara İlkokulu/Gaziantep

             1969  Suruç Ortaokulu/Şanlıurfa

             1973  Gaziantep Lisesi/Gaziantep

             1978  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

                      Hacettepe Üniv. Sosyal ve İdari Bilimler Fak.

             1981  Yüksek Lisans:

                          Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

                           Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

             1990 Doktora:

                          Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

II. YAPTIĞI GÖREVLER:

    a. Milli Eğitim Bakanlığı:

 1. 1980-1990 yılları arasında Gülveren Lisesi, Halide Edip Lisesi ve    Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği.

    2. 1985-1986  öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi’nde Arapça öğrenimi.

     3. 12. Milli Eğitim Şurası Üyeliği.(1988)

     4. 13. Milli Eğitim Şurası Üyeliği (1990)

 

b.  Akademik Görevler:

 

1990-1991 Eski Türk Edebiyatı Öğretim Görevliliği:  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak.

1991-1993 Yrd.Doç.Dr.:  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak.

1993. Yüzüncü Yıl Üniv. Van Gölü Çevresi Tarihî Eserleri ve Kültür Değerlerini Araştırma ve ve Uygulama  Merkezi Üyeliği

1993-1994. Dekan Yardımcılığı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Başkanlığı.

1994: Yard. Doç Dr. : Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.

1994-1995 : Manisa M. Salih Okutan Eğitim Merkezi’nde Türkmenistan Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerine Türkçe Öğretimi görevi.

 

1996. Doç. Dr.: Celal Bayar Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı (2001 yılı sonuna kadar).

 

2001. Aynı Fakültede Öğretim üyeliği ve Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı (Halen bu görevini  sürdürmektedir.).

 

2003. Prof. Dr. Celal Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi.

 

2003. Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Başkanı.

 

2004. Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı.

 

2005-2006    Suriye Arap Cumhuriyeti Halep Üniversitesi Edebiyat ve İnsani İlimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Misafir Öğretim Üyesi.

 

 

III. ESERLERİ:

 

a. Yayımlanmış Kitapları:

 

1.Hayriyye-i Nabi (İnceleme-Metin), Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 1995 (Doktora tezi)

2.Neşâtî Divanı, Akademi Yay.İzmir 1996.

3.Ahlâk Kitaplarımız, Malatya 2002.

4.Deh Murg-ı Şemsî (İnceleme-Metin-Sözlük), Manisa 2003.

5.Divan Şiirinin Kıyısında, Ankara 2003.

 

b. Baskıya Hazır:

 Divan Şairinin Penceresinden

 

  c. Sanat Çalışmaları(Kitaplar) :

1.  İntihar Kitabı (Şiirler) ,Ankara 1984.

2.  Benzemek Korkusu (Hikâyeler),Ankara 1989.

3.  Öksüz Kubbe (Şiirler), Ankara 1994.

4.  Aydınbaba Yokuşu (Hikâyeler), Ankara 2001.

 

d. Yayımlanmış Makaleleri:

 

1. Neşatî’nin Hilye-i Enbiyası,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

    Sosyal Bilimler Dergisi,C.2.S.2, Van 1991.

2. Samiha Ayverdi ve “Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız”,  Eğitmide Yeni Çizgi, Nevşehir 1990.

3. Prof. Dr. Mümtaz Turhan ve Maarifimizin Ana Davaları ve Hal Çareleri,  Erciyes, S.161, Mayıs 1991.

4 Prof. Dr. Emin Bilgiç ve Maarif Davamız, Erciyes S.166 .Ekim 1991.

5. Abdullah Nişancı  ve Milli Eğitim Meselelerimiz, Erciyes, S.168, Aralık 1991.

          6. Divan Edebiyatında Manzum Nasihat-nâme Yazan Şairler ve Eserleri I,

            Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.3, S.3, Van 1992.

7. Nurettin Topçu ve Türkiye’nin Maarif Davası, Akademik Yorum, S.3,1993. 

    8. Gubarî Abdurrahman Efendi’nin Pend-nâmesi,Yedi İklim, C.5, S39, Haziran 1993.

         9. Meşamî ve Pend-nâmesi, İslamî Edebiyat, S.22,1993.

         10 . Ahmed-i Daî’nin Vasiyyet-i Nuşirevân  Tercümesi (Metin), Erciyes,

      S.191, 1993.

         11. Ahmed-i Daî’nin  Vasiyyet-i Nuşirevan Tercümesi(inceleme),

      İslamî Edebiyat, S. 19, 1993.

         12. Ankaralı Nidaî’nin Manzum Tıbbî Nasihat-nâmesi, Erciyes, S.189,1993.

13.Ahmed Suzî ve Pend-nâmesi,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

  Dergisi, C.1, S.1, Van 1994

 14. Resmi Kültür Kurumları (Kitap bölümü),Van Kütüğü, Ankara,1993.

 15.Şeyh Cemâl-ı Karamanî’nin Nasihat-nâmesi,Yedi İklim, C.5,S.41,

 Ağustos 1993.

 16. Bir Ahlâk Adamı Olarak Yunus Emre, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi,  C.4,S.4. Van 1994.

17. Dehmurg Üzerine,Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,S.1, Manisa 1997.

18. Pend-nâme-i Vak’a-nüvis Es’ad Efendi, Erciyes, Kayseri, Ağustos 1997,S.236.

19. Nazım Paşa’nın Nasihat Manzumesi, Akademik Bakış, Şanlıurfa 1997.

20. Edhemî’nin İhya-yı Dili, Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları),

     Volume:23, S.84, ss.87-116, Harward University,1999.

21. Sebk-i Hindî Şairlerinden Fehîm,İsmetî, Na’ilî ve Neşatî’nin, Divanlarına Göre Şair ve Şiir Hakkındaki

     Görüşleri, Hece,Yıl 5, Sayı 53-54-55, 2001.

22. Manzum Nasihat-namelerde Yer Alan Konular, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.9.

      Konya 2001.

23. Divan Şiirinde Ölüm Düşüncesi, Köprü,S.

24. Türk Edebiyatında Manzum Nasihat-nâmeler,Türkler,Ankara 2002, C.11, Yeni Türkiye,

      Ankara 2002,C.11.

25. Nâbî’den Oğluna Oruca Dair Öğütler, Genç Yaklaşım, Sayı 3, İstanbul 2004.

 

 e. Sempozyum Bildirileri:

 

1. I. Üsküdar Sempozyumu:23 -25 Mayıs 2003: Tezkirelere Göre Üsküdar Şairleri.

2. Manisa Şehri Bilgi Şöleni: 29-30 Eylül 2005:Tezkirelere Göre Manisa Şairleri.

      

IV. YÖNETTİĞİ TEZLER:

 

             a. Yüksek Lisans Tezleri

 

1.     Ziya Avşar, Revani,Hayatı Sanatı Eserleri ve 50 Gazelinin Şerhi,Yüzüncüyıl Üni. Sosyal

       Bil.Enst.1991.

2.     Mehmet Çelik, Muallim Naci ve Poetikası, Yüzüncüyıl Üni.Sosyal Bil. Enst.1992.

3.     Osman Ünlü, Şerh-i Divân-ı Sâib, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal

        Bilimler Enstitüsü 2001

4.     Banu Mumcuoğlu, Abdî’nin Hayâl-i Behcet-Abâd Mesnevisi (İnceleme-Metin) bitmemiş.

 

· Deniz Yağcı, 16. yüz yıl Kasidelerinde Medhiyye, devam etmekte.

· Esra Onur, 17. yüz yıl Kasidelerinde Medhiyye, devam etmekte.

· Gülnihal Perk,18. yüz yıl Kasidelerinde Medhiyye, devam etmekte.

 

 

b. Yönettiği Doktora Tezi (2.Danışman olarak):

 

1. Ömer Savran, Neşatî Divanı Tahlili, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (bitmemiş).

 

 

VI. EDİTÖRLÜKLER VE HAKEMLİKLER

 

                          1. CBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi  1997, S 1.

                          2. Manisa Dergisi (Mayıs 1997, S.13, kasım 1997, S.14, Mayıs

                                1998, s.15, Kasım 1998,S.16, Mayıs 1999, S.17.)

                          3. Semender Dergisi 2003.

 

 

 VII. KATILDIĞI JÜRİLER

 

a. Yard. Doçentlik :

 

               1.Dr. Ünal Şenel 1997.(CBÜ)

               2.Dr. Rıza bağcı 1999. (CBÜ)

               3.Dr. İrfan Murat Yıldırım 1999. (CBÜ)

               4.Dr. Bekir Sami Özsoy 1999. (CBÜ)

               5.Dr. Halil Hadi Bulut 2000. (CBÜ)

               6.Dr. Hamit Dikmen 2002. (Çukurova Üniv.)

               7.Selim Altıntop  2004 (Celal Bayar Üniv.)

               8.Saadet Karaköse, 2005, Pamukkale Üniv.

 

b. Doktora:

 

              1.M.Sadık Erdağı, İnönü Üniversitesi Sos.Bil.Enst. Malatya 1998

               2.Mehmet Kırbıyık, Selçuk Üniversitesi Sos. Bil.Enst.Konya 1999.

               3.Selim Altıntop, Ege Üniversitesi Sos. Bil.Enst. İzmir 1999.

               4.Muzaffer Çandır, Ege Üniversitesi Sos. Bil.Enst. İzmir 2000

               5.Şerife Kamer Kaçmaz, Ege Üniversitesi Sos. Bil.Enst. İzmir 2001.

               6.Yasemin Ertek Morkoç, Ege Üniversitesi Sos. Bil.Enst. İzmir 2003.

               7.Aydın Kırman,Ege Üniv Sos.Bil.Enst.2005.

 

 

c.Yüksek Lisans:

 

               1.Metin Yılmaz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van 1992.

               2.Dursun Öztürk, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van 1992

               3.Veysi Sevinçli, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van 1992.

               4.Maksut Belen, Celal Bayar Üniversitesi, Sos.Bil.Enst. 1997.

               5.Velipaşa Yurtbekler, Celal Bayar Üniversitesi, Sos.Bil.Enst. 2000.

               6.Pınar Yavuz, Celal Bayar Üniversitesi, Sos.Bil.Enst. 2000.

               7.Metin Kazak, Celal Bayar Üniv.Sos.Bil.Enst.2000.

               8.Bülent Yavuz, CBÜ.Sos.Bil.Enst. 2005.

 

 

VIII. ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

         1.Van Kütüğü Projesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van 1990.

         2. Türk Edebiyatı Tarihi Projesi Prof. Dr.Sadık Tural Başkanlığında Ankara .

 

 IX. KONFERANSLAR ve Paneller:

 

           1. “Şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek’in Türkçe’ye Hakimiyeti ve Türk Edebiyatındaki Yeri Paneli”,düzenleyen: Türk Eğitim Sen Demirci Şubesi 16.03.2002.

         2. Türk Kültürü ve Edebiyatında Nevruz, Manisa Kız Lisesi, 2004.

           3. Mevlana ve Mesnevî, Turgutlu Belediyesi, 2005.

 

X. VERDİĞİ DERSLER:

 

a. Lisans:

 

               Eski Türk Edebiyatı I-VIII.

            Farsça I-II.

            Osmanlı Türkçesi: I-II.

            Eski Türk Edebiyatında Nesir I-II.

 

b. Yüksek Lisans:

              

              Eski Türk Edebiyatının Kaynakları. I-II.

              Eski Türk Edebiyatında Nazım. I-II.

              Öğretmenlik Mesleğine Giriş.

              Öğretim Teknolojileri ve Materyal Haz.

                         

Giriş | Hakkımda | Akademik Çalışmalarım | Sanat Çalışmalarım | Fotoğraf Galerisi | Görüş

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 24/06/06